Loading...

Pěstovat plevel, sklízet vichřici

Název výstavy spojuje dvě zdánlivě paradoxní aktivity, a to aktivní udržování plevele – neproduktivní a tradičně nežádoucí rostliny – a sklízení vichřice odkazující k zužitkování silného, obvykle ničivého větru.  Jak se právě plevel a vichřice pojí s myšlenkami ekofeminismu?

 

zahájení 4. 10 2023 v 18 h
5. 10. 2023 – 9. 2. 2024

Metafora rostliny, která roste (i) proti vůli pěstitelů a pěstitelek – nezřídka v místech, kde je v rozporu s lidskými preferencemi – spojuje takové umělecké přístupy, které kriticky nahlížejí dominantní pozici člověka vůči svému okolí. Ať už se jedná o systémový útlak přírody, žen či jakýchkoliv jiných marginalizovaných skupin. Podobně jako plevel vystavená díla obrazně polemizují nad tím, co je a co není tzv. normální a žádoucí, a kdo o tom vlastně rozhoduje.  Plevel přitom lze vnímat i kladně, a to díky jeho pozitivním účinkům které se projevují zejména synergicky, tedy v kombinaci s dalšími rostlinami, jimž svým „doprovodem“ pomáhá například proti vysychání. Důraz na propojování a péči, kolektivní ohledávání a mezidruhovou komunikaci ve vztahu k přírodě je dalším společným rysem aktuálně prezentovaných uměleckých přístupů.

Stejně jako nelze jednoznačně určit, zda je plevel škodlivý či užitečný, je snaha vyhnout se primárním binárním opozicím společná i myšlenkám ekofeminismu. Cílem totiž není rozdělovat mezi mužem a ženou, lidmi a přírodou, přirozeným a nepřirozeným atp., ale propojovat. V tomto smyslu také výstava Pěstovat plevel, sklízet vichřici ohledává možnosti ekofeminismu prostřednictvím mnohosti jeho projevů – nahlíží je z různých perspektiv a ve smyslu potenciální spolupráce.

Druhá část názvu výstavy „sklízet vichřici“ pak svou naléhavostí připomíná, že je za co bojovat. Odkazuje ke kultuře protestu a spolu s některými zastoupenými uměleckými projekty připomíná normativní řády, které v současné patriarchální společnosti stále dominují a utlačují nejen ženy či přírodu, ale veškeré „výhonky“, které si i pod betonem razí vlastní cestu.

Kurátorka výstavy
Amálie Bulandrová

Vystavující
anto_nie, Ciocia Czesia, Hana Drštičková, Anna Fiedlerová, Anna Hulačová, Enge Klinkáčková, Jan Matýsek, Mothers Artlovers, RFK, Prototyp (Nikola Brabcová, Karin Šrubařová), Natália Sýkorová, Miroslava Večeřová

Grafický design
Čarokrásno (Barbora Tomová, Nikola Iljučoková, Kristýna Marková)

Spolupráce
Kafkárna / Centrum pro umění a ekologii UMPRUM
Tranzit.cz

Otevírací hodiny galerie
st–ne / 15–19 h

Výstava trvá
5. 10. 2023 – 9. 2. 2024

Pro media
Tisková zpráva & presskit

FB: @galerie.hranicar
FB událost: FB událost
IG: @sal.hranicar

Téma výstavy

Ekofeministické myšlení představuje hnutí několika různorodých proudů, jejichž možné podoby se snaží zprostředkovat aktuální výstava v Galerie Hraničář. Více než radikální vymezení přizvaná díla spojuje obecné poznání, že patriarchální kapitalistický systém vnucuje podřízenou pozici jak ženám a dalším marginalizovaným skupinám, tak přírodě. Širší ohledávání vykořisťování a útlaku se projevuje v různých rovinách, přičemž v centru zájmu jsou takové umělecké a aktivistické přístupy, které reagují na environmentální a sociální podmínky života, zabývají se vztahovými a komunikačními procesy, a jako zásadní aspekt společného žití vnímají pochopení a péči.

Taková díla se nemusí vztahovat explicitně pouze k Zemi coby půdě a přírodě ve smyslu utopické krajiny tak vytěžovaného zdroje, ale také k právu jedinců rozhodovat o vlastním těle, k toxicitě různých prostředí a jejich konkrétním dopadům, pracovním podmínkám či práv zvířat, mezidruhovému útlaku (queer přístupy a přehodnocování percepce toho, co považujeme za přirozené) a mezidruhové komunikaci, stejně jako k ženství–mateřství–spiritualitě coby/nebo péči v praktické formě lásky  i „reproduktivní práce“.

Mnohost ekofeministických přístupů ve výstavě ohledává východiska, jež neleží ve striktně oddělujícím pojetí – tj. binárních opozicích ať už ve vztahu mezi mužem a ženou, lidmi a přírodu, kontrastu mezi „my“ a „ti druzí“, bílých a nebílých atp. Naopak zpřítomňuje propojení, rovnováhu a potenciální spolupráci. Tomu odpovídá i prostorové uchopení výstavního prostoru, které metaforicky spojuje a zároveň vymezuje pohyb lidského těla v „zahradě ekofeministických pluralit“.

Doprovodný program

V rámci uvedených východisek a pozic je výstava nejen myšlenkově propojena s několikadenním mezinárodním symposiem, jehož cílem je také ohledat pozici ekofeminismu v současné společnosti. V rámci kurátorsko-dramaturgické spolupráce s teoretičkou Lenkou Vráblíkovou se symposium pod názvem „Gardening Ecofeminisms“ uskuteční na zahradě Centra umění a ekologie URMPUM – Kafkárně v Praze ve dnech 6. až 8. 10. 2023. Mezi hlavními řečnicemi budou například Grace Musila, Hana Janečková a Nina Ossavy. Jelikož i některá prezentovaná umělecká díla budou „migrovat“ z Galerie Hraničář, konkrétně některá videa a na ně navazující performance, rádi bychom takovou možnost „přesunu“ nabídli i návštěvníkům a návštěvnicím galerie prostřednictvím organizovaného výjezdu – návštěvy Kafkárny a to v sobotu 7. 10.

SO 7. 10. od 7:30 Gardening Ecofeminisms
Společná návštěva sobotního programu třetího mezinárodního symposia projektu Kafkárna/ Centrum umění a ekologie UMPRUM.

ST 25. 10. od 15:00 Workshop: Chlupatá dílna
Výtvarná dílna pro děti. Společně si vyzkoušíme tradiční i netradiční metodu plstění s výtvarnou umělkyní Enge Klinkáčkovou.

ČT 2. 11. od 18:00 Česko-německá diskuze na téma ekofeminismu
Diskuze s vybranými odbornicemi z českého a německého prostředí. 

ČT 30. 11. WORKSHOP: Slyšíš? Chce tě les.
Dva workshopy pod vedením umělkyně anto_nie.
15:00 Čtení pohádek a příprava hojivých mastí pro dětské návštěvníky
18:00 Čtení textů z výběru o bylinnách, queer ekologii a čarodějnicích při přípravě hojivých mastí pro dospělé publikum.

ČT 14. 12. od 17:00 Roubováním k odolnosti
Program ve spolupráci s iniciativou Tranzit.cz. Kde se rodí společenská změna? Vždycky jsme si mysleli, že ve městech, ale co když se o naši budoucnosti rozhodne právě na venkově? Můžete se tešit na diskuzi s kurátorkou Katalin Erdödi, umělkyní Alicjou Rogalskou, Apolenou Rychlíkovou a Sašou Uhlovou. Tématem bude problematika sezónní a námezdní práce žen či hledání alternativ v zemědělství, v jejich čele jsou právě ženy. Promítneme video od Alice Rogalské i ukázky z nového filmu Saši Uhlové a Apoleny Rychlíkové. Proběhne květinový workshop s platformou ekologických pěstitelů květin Výkvět.

SO 17. 12. od 14:00 Odkud vítr vane
Tématické komponované vánoční odpoledne pro rodiny s dětmi.

PÁ 9. 2. od 16:00 Dernisáž výstavy
Slavnostní ukončení výstavy a doprovodného programu.
16:00 Výtvarná dílna pro děti
18:00  Půda, hlína, zem
Představení projektu autorek Nikoly Brabcové a Karin Šrubařové, který se zabývá hledáním obrazů současného vztahu člověka a půdy. 

Komentované prohlídky výstavy proběhnou:
ST 4. 10. od 18:00
ČT  9. 11. od 18:00

ČT 7. 12. od 18:00
PÁ 9. 2. od 17:00

Změna programu vyhrazena.
Ověřte si prosím konání akce v aktuální sekci programu.

Projekt je realizován za finanční podpory těchto partnerů:

Mediální spolupráce

Proběhlé výstavy

Galerie Hraničář

"Síla umění a kultury je inspirativní a má schopnost měnit lidi, vnímání a společnost."

Idea Galerie Hraničář vychází ze snahy kriticky reflektovat aktuální otázky a konkrétní události ve společnosti. Chceme iniciovat mezinárodní spolupráci, poskytovat příležitost pro učení a sdílení. Galerie podporuje kritické myšlení a nové formy uměleckého a intelektuálního zapojení s pomocí umění, vědy a společnosti. Sestavujeme prostředí, virtuální i skutečná, která nastavují divákovi takové podmínky, aby dílo nerušeně vnímal a inspirovalo ho k jeho vlastní kritické reflexe.

V roce 2016 Veřejný sál Hraničář navázal programovou spolupráci s renomovaným německým partnerem Deutsches Hygiene-Museum Dresden a kooperaci s Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Spolupráce s německých partnerem probíhá v otevřeném dialogu a propojením tematických výstav, přičemž smyslem není kopírovat aktuální drážďanské výstavy, ale přinést nový pohled a konfrontaci výstav současného umění s děním na české scéně.

Prostřednictvím výstav současného českého i mezinárodního umění otevírá Galerie Hraničář aktuální témata a diskuzi o nich rozvíjí prostřednictvím různých formátů doprovodných formátů a akcí pro veřejnost. Důležité jsou vzdělávací programy pro studenty a děti.

Galerie Hraničář sídlí v budově bývalého kina Hraničář v centru města Ústí nad Labem. V roce 2014 došlo k znovu oživení celého domu a s ohledem na původní dispozice budovy vznikla tři nová galerijní patra určená nejen pro prezentaci současného umění.

Dispozice výstavních prostor [ZIP]

MgA. Martina Johnová
kurátorka

E: galerie@hranicar-usti.cz
F: facebook

Loading...