Loading...

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti společnosti Veřejný sál Hraničář, spolek, IČO: 02816091, DIČ: CZ02816091, se sídlem Prokopa Diviše 1812/7, 400 01 Ústí nad Labem zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, složka č. 9926 (dále jen „Pořadatel“) a třetích osob (dále jen „Kupující„) při prodeji vstupenek na jakékoliv kulturní a/nebo jiné akce organizované Pořadatelem (dále jen „Akce“).

 

2. PRODEJ VSTUPENEK

Prodej vstupenek je realizovaný:

  • prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://hranicar-usti.cz (dále jen „On-line prodej„), který nabízí vstupenky výhradně formou tzv. E-Ticketu. E-ticket je vstupenka, která má elektronickou podobu. Její platnost se ověřuje prostřednictvím unikátního kódu, kterým se majitel vstupenky identifikuje při vstupu na danou akci,
  • prostřednictvím hotovostní a bezhotovostní pokladny na adrese Prokopa Diviše 1812/7, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „Pokladna„). Pokladna je otevřena ÚT–ČT od 15–18h a 1 hodinu před představením.

 

3. CENY A POPLATKY

Cena vstupenky se uvádí v Kč včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty. Cena vstupenky uvedená při online prodeji i na Pokladně je konečná. O aktuálních cenách vstupenek rozhoduje provozovatel.

 

4. PLATBA

Vstupenky je možné zaplatit:

  • Kartou online – kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD a Maestro. Je možné použít karty vydané jakoukoliv bankovní institucí.
  • V hotovosti na Pokladně.

 

5. DORUČENÍ VSTUPENKY

V případě On-line prodeje má vstupenka formu tzv. E-ticketu. Její doručení probíhá výhradně elektronickou formou a to následujícimi způsoby:

  • Elektronickou poštou na adresu, kterou zákazník vyplnil během rezervace.

V případě prodeje na Pokladně obdrží kupující tištěnou vstupenku ihned po zaplacení vstupenky v plné výši.

 

6. PROVOZOVATEL

Veřejný sál Hraničář, spolek
Prokopa Diviše 1812/7
400 01 Ústí nad Labem
Česká republika

Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, složka č. 9926
IČ: 02816091
DIČ: CZ02816091
Email: info@hranicar-usti.cz

 

7. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Veškeré reklamace vstupenek zakoupených prostřednictvím On-line prodeje a prodeje na Pokladně se řídí těmito Obchodními podmínkami pro nákup vstupenek a reklamačním řádem uvedeným čl. 7.

Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

Kupující má nárok na vrácení vstupného v případě zrušení akce Pořadatelem. V případě, že ze strany Pořadatele dojde k úplnému zrušení akce, bude Kupující, který Pořadateli poskytl svůj kontakt (email, telefon), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměný o tom, že akce je zrušená. Pořadatel nenese vůči Kupujícímu žádnou zodpovědnost v případě, kdy nebude možné Kupujícího prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout. V případě nákupu prostřednictvím On-line prodej (kartou) je vrácení vstupného možné výhradně prostřednictvím bankovního převodu (finanční prostředky budou vráceny zpět na kartu, ze které byla platba provedena). V případě nákupu na Pokladně v hotovosti je vrácení možné v hotovosti (během pokladních hodin uvedených v čl. 2 těchto Obchodních podmínek) nebo dle přání Kupujícího prostřednictvím bankovního převodu (zákazník musí poskytnout bankovní údaje).

Kupující nemá nárok na vrácení vstupného, pokud není u konkrétní akce uvedeno jinak.V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada ani mu nebude vrácena uhrazená cena za vstupenku.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude Kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.).

V případě, že Kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 1 hodiny po zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat Pořadatele a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit Pořadateli jméno, příjmení a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že Pořadatel zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena, a nepůjde o případ uvedený v čl. 7 tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil Pořadateli, že mu vstupenka nebyla doručena, ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno následujícím způsobem:

Pořadatel se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním Akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail, v případě, že již došlo ke konání Akce, se Pořadatel zavazuje vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím

V případě, že konkrétní akce podléhá individuálním storno podmínkám, které umožňují vrácení vstupného, bude v případě splnění těchto podmínek zákazníkovi vstupné vráceno, avšak jeho výška bude ponížená o transakční poplatek. Výška transakčního poplatku závisí od způsobu platby, který si zákazník zvolil při zakoupení vstupenky. V případě nákupu prostřednictvím On-line prodej je vrácení vstupného možné výhradně prostřednictvím bankovního převodu, v případě nákupu na Pokladně je vrácení možné v hotovosti (během pokladních hodin uvedených v čl. 2 těchto Obchodních podmínek) nebo dle přání Kupujícího prostřednictvím bankovního převodu (zákazník musí poskytnout bankovní údaje).

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI NÁKUPU

Pořadatel během prodeje vstupenek zpracovává osobní údaje, které mu při nákupu vstupenky poskytne kupující, a to v souladu se Zásadami soukromí.

V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující povinnost kontaktovat Pořadatel.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto Obchodních podmínek, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

Pořadatel je oprávněna kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky.

Veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup a smluvní vztah mezi Pořadatelem a Kupujícím se řídí českým právním řádem.

Veškeré spory vzniklé při nákupu vstupenek prostřednictvím Pořadatele budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 8. 2019.

Za společnost Veřejný sál Hraničář, spolek schválil Aleš Loziak, ředitel.

Loading...