Loading...

Kdo se bojí nesmí do města

Galerijní animace a pracovní listy  pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Pracovní listy k výstavě Komu patří město vedle tvořivých a hravých úloh, které se zaměřují na děti ve věku žáků prvního stupně, věnují hodně prostoru také otázkám vyzývajícím k zamyšlení a diskuzi.

Vytvořit stručnou, srozumitelnou definici pojmu veřejný prostor není snadné. Vzhledem k tomu, že pracujeme s dětmi z online generace (nezažily a těžko si dokáží představit dobu před internetem), měli bychom rozlišovat veřejný prostor fyzický a virtuální.

Každé město a městečko je učebnicí sociálních vztahů ve veřejném prostoru. Česká společnost se prezentuje jako svobodná občanská společnost. Odtud pramení liberální definice veřejných prostranství jako míst přístupných každému bez omezení v zákoně o obcích. Chceme-li, aby tomu tak skutečně bylo, vyžaduje to od nás všech toleranci a ohleduplnost vůči druhým, vlastnosti, které je potřeba pěstovat od dětství. Ochotu připustit, že ačkoliv jsem přišel do parku odpočívat a číst si noviny nebo knihu, stejné právo pobývat zde má i skupina hlasitě se smějících dospívajících opodál a paní venčící psa.

Stáhnout pracovní listy

Kapitoly: (1) Moje město, moje místo; (2) Ulice—náměstí; (3) Rostliny ve městě; (4) Život kolem řeky; (5) Nádraží

Pracovní listy vznikly jako vzdělávací materiál k výstavě Komu patří město pro Galerii Hraničář v Ústí nad Labem. Galerijní animace on-line a pracovní listy ke stažení jsou určené pro žáky na 1. a 2. stupni základních škol. Obohacují výuku o nová témata, odkazují k uměleckým dílům na výstavě a propojují teorii s praxí.

Koncept: Václav Pata, Martina Johnová, Barbora Kropáčková
Odborná konzultace: Ing. arch. Jan Hrouda (architekt, autor projektu Mizející Ústí)
Ilustrace a grafická úprava: Magdaléna Gurská
Kamera: Tomáš Lumpe

Kompletní metodiky ke stažení, další články a informace o autorech projektu jsou k nalezení na webových stránkách www.hranicar-usti.cz.

Vznik pracovních listů o veřejném prostoru je umožněn díky finanční podpoře Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury.

© Veřejný sál Hraničář, 2020

Metodika

Pro lepší pochopení a správné využití pracovních listů ve výuce přinášíme také podklady pro pedagogy a rodiče. Přicházíme se stručnou metodickou příručkou se základními informacemi o jednotlivých fenoménech veřejného prostoru a s faktografickými údaji k hyperlokálním úlohám.

Listy jsou určeny zejména pro děti a školy v Ústí nad Labem a v Ústeckém kraji. Samozřejmě budeme rádi, když se o náš region budete zajímat i jinde. Listy se dají adaptovat na celou řadu školních předmětů. Asi nejvíc doma se budou cítit v oblastech Člověk a jeho svět a Člověk a společnost. Vedle toho jsme se rozhodli nahlédnout do Přírodopisu, Zeměpisu a Výtvarné výchovy. Důraz je kladen na zahrnutí průřezových témat, která se ve větší nebo menší míře objevují všechna. Silné zastoupení má environmentální výchova a výchova demokratického občana. V úlohách rozvíjejících pracovní listy jsme dále kladli důraz na mediální výchovu.

Metodika ke stažení

Obsahuje: Návod a inspiraci, jak pracovat s listy během výuky, příklady vyučovacích hodin, slovníček pojmů, odkazy na literaturu.

Stolní hra

Chopte se role městských plánovačů a postavte úplně nové město. Uspějete však pouze tehdy, když zvládnete splnit požadavky obyvatel, které se pokaždé liší.

Městská stolní hra navazuje na výstavu Komu patří město a hravou formou završuje řadu pracovních listů. Jednotlivé cíle se snaží klást důraz na to, aby vznikalo město pro lidi. Libovolný počet hráčů (doporučujeme 1—4) spolupracuje směrem k požadavkům na lepší město. Komunikace mezi hráči nad umístěním dalšího dílu je zásadní součástí hry.

Stolní hra ke stažení

Obsahuje: Stolní hru k vytištění, pravidla.

Doprovodná videa k pracovním listům Kdo se bojí, nesmí do města

Na motivy pracovních listů vznikl krátký video seriál z prostředí Ústí nad Labem, ve kterém se samotné děti vyjadřují k veřejnému prostoru v našem městě. Společně s průvodkyní Bárou věnují pozornost jednotlivým lokalitám a městským čtvrtím. V závěru krátké procházky vždy společně vyplní konkrétní pracovní list a společně debatují nad  úkoly, které jsou jeho součástí. Videa tak mohou sloužit jako ilustrační materiál, jak správně listy používat a zapojit děti do uvažování nad veřejným prostorem.

Moje místo, moje město

Spolu s ústeckými dětmi se Bára podívá na jejich oblíbená místa ve městě. Zavedou nás za Severní terasu, dětské hřiště na Střekově a k jámě v Městských sadech. Dozvíme se, proč právě tato místa mají takové kouzlo, co se tam dá dělat a jaká vylepšení by si děti představovaly. Přesně tu samou činnost si můžete projít doma nebo ve škole s prvním pracovním listem MOJE MÍSTO, MOJE MĚSTO a je jenom na vás, jestli také vyrazíte do ulic a třeba se o to svoje místo s někým podělíte.

Účinkují: Bára, Kuba a Honza, Markéta a Ema, Jáchym a Albert.

Ulice x náměstí

Kubík a Honza nás provedou po Severní Terase. Cestou nás čeká několik zastavení, která využijí k povídání o své čtvrti a specifikách jejího veřejného prostoru. V závěru si spolu s Bárou vyplní pracovní list. Zamyslí se například nad specifikami náměstí jako prostoru, který není určený jen k procházení. Pracovní list Ulice x Náměstí si můžete stáhnout také vy a zamyslet se nad tím, jak funguje náměstí u vás, případně, jestli existuje nějaký jiný prostor, který ho nahrazuje.

Účinkují: Bára, Kuba a Honza.

Život kolem řeky

Ve třetím videu se podíváme za řeku, na Střekov. Kamarádky Markéta a Ema provedou Báru po čtvrti a spolu se podívají na některá zajímavá místa u vody. Představí různé aktivity, jež můžete na střekovském břehu provozovat. Během procházky se zamyslí také nad tím, jaká míra přizpůsobování řeky potřebám obyvatel ještě neohrožuje ptáky, kteří tam hnízdí a další zvířata, pro něž jsou křoví a stromy na břehu domovem. Na závěr se zamyslí nad dalším z pracovních listů. Ten se věnuje právě vodním tokům ve městě a vedle toho představuje aktuální diskuzi nad kanálem Odra-Dunaj-Labe.

Účinkují: Bára, Ema a Markéta.

Rostliny ve městě

Jáchym a Bertík mají z počátku naprosto odlišný názor na Městské sady v Ústí nad Labem. Jak dopadne jejich diskuze? Spolu s nimi a Bárou si projdete jeden z větších parků města, kde se zastavíte nad různými funkcemi, jež může mít. Má smysl vyhlídka, z které jsou vidět akorát domy? Podle Jáchyma ne. Také se dozvíte, co klukům chybí na dětském hřišti. Na plánovače městských parků se můžete proměnit všichni s úlohami z pracovního listu a ještě se u toho můžete zamyslet, proč vlastně ve městě potřebujeme zelené plochy, když se dá vyrazit do opravdové přírody za město.

Účinkují: Bára, Albert a Jáchym.

Loading...