Loading...

Česko-německý doprovodný program ELBE DOCK 2021

Mezinárodní filmový festival ELBE DOCK je kulturní platformou zahrnující různé druhy umění a vzdělávání. Jeho doprovodný česko-německý program spojí obyvatele, diváky, umělce a organizátory na obou stranách hranice: fyzicky i v online variantě. Cílem projektu je podpořit česko-německou kulturní výměnu fyzicky i online. Konkrétně budeme realizovat řadu workshopů prezenční formou, zaznamenáme je pro využití do online prostředí, umístíme je na web a přeložíme je z češtiny do němčiny či z němčiny do češtiny, aby byly neustále přístupné – ať už v případě titulků či mluveného slova.

Konkrétně se jedná o:

  1. Workshopy pečující o tělo: saunování, jódlování.
  2. Péči o manuální zručnost a okolí: workshop výroby hudebních nástrojů a urban gardening (úprava nejbližšího okolí).
  3. Procházky s kulturně-environmentálními tématy (voda, smog, kultura, historie).

Druhou částí projektu je program v doposud nikdy neotevřeném několikakilometrovém bunkru v ulici v Důlcích v Ústí nad Labem, kde proběhne především filmový program, jehož součástí budou celovečerní klasické expresionistické filmy (3x), současné německé hororové snímky (3x), workshop česko-německé platformy zaměřující se na hygienu a strach.

Prostorem konání je náměstí před Hraničářem, kde je již předběžně schválen zábor ze strany majitele prostor společnosti CPI. Druhým místem konání programu je Bunkr v ulici v Důlcích, který spadá pod správu Muzea města Ústí n. L. a jeho využití pro doprovodný program je již také schváleno. Projekt je určen všem cílovým skupinám se zaměřením na sociálně vyloučené skupiny, důraz bude kladen na studenty SŠ a VŠ a bude otevřen bez rozdílu ženám a mužům.

––

Veřejný sál Hraničář je dlouholetým partnerem festivalu ELBE DOCK a pro tento a další roky se stane novým spoluorganizátorem doprovodného česko-německého programu. V roce 2021 je tématem festivalu heslo NEBOJ!, které se opírá o současné pocity společnosti plné strachu. Na strach tak nahlížíme jako na silnou emoci, která může být dobrým sluhou (může nás ochránit od řady nebezpečí), ale i nebezpečným pánem (pokud nás či společnost strach ovládne). Přestože jsou Ústecký kraj a Sasko kulturně i geograficky velmi blízko, k uměleckému, společenskému a sociálnímu propojení dochází minimálně. Tématem projektu je strach v oblasti audiovize, umění a médiích. Otevřeme aktuální téma v ústeckém regionu (míra vzdělanosti, soužití s menšinami). Akce se nebudou odehrávat v uzavřeném prostoru kina, ale naopak půjdou za lidmi přímo do ulic, otevřou unikátní prostory a nabídnou divákům možnost celý projekt poznat přímo, vracet se k němu a diskutovat o něm. Tento přístup je inovací v dosavadním většinovém chápání pořádání kulturních akcí. Celý projekt hledá společné téma kulturního, mediálního a sociálního strachu, který ovlivňuje společnost v Sasku i v Ústeckém kraji. Výsledkem projektu bude návštěva 300 diváků, 900 diváků v online prostředí, 12 hostů (lektoři a odborníci na dané téma při diskusích a workshopech). Informovat o výsledcích projektu budeme na webových stránkách, soc. sítích, pomocí závěrečného výstupu a tiskových zpráv.

Aktuální informace o doprovodném programu Elbe Dock 2021 sledujte na webových stránkách festivalu Elbe Dock.

Deutsch-tschechisches Begleitprogramm des Festivals ELBE DOCK 2021

Das internationale Filmfestival ELBE DOCK ist ei- ne Kulturplattform, die verschiedene Kunst- und Bildungsformen umfasst. Das deutsch-tschechische Begleitprogramm bringt die lokale Bevölkerung, Zuschauer, Künstler und Organisatoren beiderseits der Grenze zusammen: sowohl physisch als auch
mittels eines Online-Formats der Veranstaltung. Ziel des Projekts ist es, den deutsch-tschechischen Kulturaustausch sowohl physisch als auch online zu fördern. Zu diesem Zweck werden zahlreiche Workshops in Präsenzform veranstaltet, die für den Online-Gebrauch aufgezeichnet und anschließend auf den Webseiten des Festivals veröffentlicht werden. Tschechische Outputs werden ins Deutsche übersetzt und umgekehrt. Die Auftritte werden unbegrenzt zugänglich sein – sei es in Form von Untertiteln oder dem gesprochenen Wort.

Konkret handelt es sich um

  1. Workshops zum Thema Körperpflege: Saunagänge, Jodeln,
  2. Förderung manueller Fertigkeiten und Umweltpflege: Workshops über die Anfertigung von Musikinstrumenten und Urban Gardening (Pflege des unmittelbaren Umfelds),
  3. Spaziergänge zu kulturell-environmentalen Themen (Wasser, Smog, Kultur, Geschichte).

Den zweiten Teil des Projekts bildet ein Programm in einem bislang nicht zugänglichen mehrere kilometerlangen Bunker in der Straße V Důlcích in Ústí nad Labem, wo vor allem Filmprojektionen stattfinden werden. Gezeigt werden drei klassische expressionistische Spielfilme sowie drei zeitgenössische deutsche Horrorfilme. Zudem wird ein Workshop der deutschtschechischen Plattform zum Thema Hygiene und Angst veranstaltet.

Veranstaltungsort ist zum einen der Platz vor dem Hraničář, dessen Nutzung bereits vorläufig von dessen Besitzer, der Gesellschaft CPI, bewilligt wurde. Zum anderen spielt sich das Veranstaltungsprogramm im Bunker in der Straße V Důlcích ab. Verwaltet wird das Objekt vom Mu- seum der Stadt Ústí n. L. und auch in diesem Fall wurde die Nutzung zur Durchführung des Begleitprogramms bereits bewilligt. Das Projekt richtet sich an Zielgruppen, die sich mit der sozialen Abgrenzung bestimmter Gesellschafts gruppen beschäftigen, insbesondere an Schüler und Studenten, ohne Unterschied zwischen Frauen und Männern.

––

Der öffentliche Saal Hraničář ist ein langjähriger Partner vom Festival ELBE DOCK und ab diesen Jahr wird er der neue Mitveranstalter vom tschechisch-deutschem Begleitungsprogramm. Im Jahr 2021 ist das Thema des Festivals Keine Angst!, die auf den aktuellen Tendenzen einer Gesellschaft in voller Angst basiert. Angst betrachten wir als eine starke Emotion, die ein guter Diener (sie kann uns schützen), aber gleichzeitig auch ein gefährlicher Herr werden kann (Falls sie uns oder die Gesellschaft beherrscht). Trotz der kulturellen und geographischen Nähe der Region Ústí (Aussig) und Sachsen kommt es zu einer künstlerischen, sozialen und gesellschaftlichen Vernetzung eher selten. Das Projektthema ist die Angst im Bereich der Audiovisualisierung, Kunst und Medien. Wir thematisieren damit die aktuellen Probleme in der Region Ústí, wie das Zusammenleben mit den Minderheiten, das Bildungsniveau. Die geplanten Veranstaltungen finden nicht im inneren des Kinosaals statt, sondern gerichtet an die Menschen auf den Straßen um neue Räume zu schaffen und zu öffnen. Somit können die Zuschauer das Projekt ganz genau kennen lernen, wieder zu ihm zurückzukehren, um darüber zu diskutieren. Diese Einstellung ist in dem komplexem Rahmen der Veranstaltungsplanung innovativ. Das ganze Projekt sucht das gemeinsame Thema der kulturellen, medialen und sozialen Angst, die die Gesellschaft in Sachsen und in Region Ústí beeinflusst. Das Projektergebnis wird von der Besuchsrate von 300 Zuschauern vor Ort, 900 Zuschauer online, 12 Gästen (Lektoren und Experten zu den behandelten Themen in Diskussionen und Workshops) gestellt. Die Informationen über die Projektergebnisse teilen wir in verschiedenen Formen mit: auf unserer Webseite und auf unseren sozialen Kanälen, mit Hilfe der Abschlussvorstellungen und von Presseberichten.

Die aktuellen Informationen über das begleitenden Programm vom Elbe Dock 2021 sehen Sie auf der Seite vom Festival Elbe Dock.

Program

11. 9. SO | 13.00 h
Kateřina Dytrtová: Přes vulkanické horniny do Řehlovic
procházka / Spaziergang
Procházka do Českého středohoří s teoretičkou umění a lokální patriotkou, která se aktivně podílí na obnově alejí a malých objektů v krajině.
Spaziergang in das Böhmischen Mittelgebirge mit der Kunsttheoretikerin und lokalen Patriotin, die sich aktiv am Alleewiederaufbau und kleinen Objekten in der Landschaft beteiligt.

25. 9. SO | 11.00
Stefan Messner: Příběhy od hranice - hledání ztraceného času
procházka / Spaziergang
Procházka po hřebenech Krušných hor a společné česko-německé historii s patriotem z druhé strany hranice
Spaziergang auf den erzgebirgischen Kämmen und durch die gemeinsame tschechisch-deutsche Geschichte mit dem Patrioten von der anderen Grenzseite.

28. 9. ÚT | 20.00 | Bunkr
Německý expresionizmus 1:
Faust / Faust - Eine deutsche Volkssage
 (108 min.)
film
Ďábel přichází, aby nastolil svou vládu. Vrcholný počin německého expresionismu, který i po téměř sto letech od svého vzniku promlouvá k divákům se stejně uhrančivou silou.
Satan ist gekommen, um die Erde zu erobern. Ein wahres Meisterstück des deutschen expressionistischen Films, das auch knapp hundert Jahre nach seiner Entstehung nicht an Suggestionskraft eingebüßt hat.

29. 9. ST | 20.00 | Bunkr
Současný německý otrlec 1
Bunkr / Der Bunker
 (85 min.)
film
Mladý student chce dokončit svou přelomovou školní práci. Potřebuje jen střechu nad hlavou a trochu klidu. Útočiště nalézá v podzemním bunkru jedné poněkud bizarní rodinky. Zneklidňující prostředí ho vtáhne tak hluboko, že se možná už nevrátí.
Ein junger Student möchte eine bahnbrechende Arbeit beenden. Alles was er dafür braucht, ist ein Dach über dem Kopf und ein wenig Ruhe. Den geeigneten dazu Ort findet er in einem Tiefbunker einer etwas bizarren Familie. Das verschreckende Milieu zieht ihn so tief in seinen Bann, dass am Ende womöglich kein Weg mehr zurückführt.

30.9. ČT | 16.00, 18.00
Saunování: Čumba / Saunieren: Čumba

Filmy se snaží odhalit lidské jednání v celé své nahotě. A kritik je pak ještě pitvá, analyzuje a
vykládá. Nejeden tvůrce se pak u takové zprávy pěkně zpotí. Ale kolik námahy vynaloží
běžný český filmový teoretik při psaní rozboru filmu? Zapotí se při analýzách vůbec někdy?
Rafinovaný tvůrce se ve filmu snaží svou nahotu demonstrovat prostřednictvím herců. Ale co
kritik? Diskuse. Poprvé u nás: Odhalení. Nahota české filmové kritiky! Zpocení kritici, kritici i
diváci. Z českých filmů. Vklidu. Zdravě.

délka: 90 min

30.9. ČT | 20.00 | Bunkr
Německý expresionizmus 2
Kabinet Doktora Caligariho / Das Kabinett des Doktor Caligari
 (77 min.)
film
Fantaskní kulisy, technicky odvážné záběry a pocity tísně. Pokřivená mysl hlavní postavy prostupuje všemi složkami filmu a nenechává vydechnout. Přelomové dílo započalo éru německého expresionismu.
Fantastische Kulissen, technisch gewagte Aufnahmen, das pure Grauen. Der verwirrte Geist des Protagonisten durchdringt alle Ebenen des Films und lässt die Zuschauer kaum zu Atem kommen. Das Cabinet des Dr. Caligari gilt als erster expressionistischer Film und Meilenstein der Filmgeschichte.

1.10. PÁ | 16.00
Doreen Kutzke - Jódlování / Doreen Kütze: Jodeln
Workshop

Na workshopu jódlování se účastníci seznámí s tradičním jódlováním i s různými styly jódlování z celého světa. Chybět nebude ani improvizace v jódlování a nahlédnutí do jódlování v hollywoodských a bollywoodských filmech. Pro účast na workshopu je nutná registrace předem. Odkaz na registrační formulář bude zveřejněn na web festivalu ELBE DOCK. Instruktorka Doreen Kutzke pořádá performance a workshopy po celém světě, účastnila se mimo jiné festivalů v New Yorku, Bordeaux, Paříži, Bruselu, Oslu, Londýně, Stockholmu, Varšavě a Los Angeles. Je zakladatelkou berlínské Jodelschule Kreuzberg a vyučuje jódlování doma i v zahraničí.

délka: 120 min
jazyk: angličtina

1. 10. PÁ | 16.00
Jiří Hölzel: Ústecké podzemí
procházka / Spaziergang
Procházka objevujících nečekaná a skrytá zákoutí Ústí nad Labem. Speciální proto, že tentokrát jsou skrytá v tunelech bunkrů skrytých pod povrchem města.
Spaziergang, zu den unerwarteten und versteckten Ecken von Ústí nad Labem. Speziall deswegen, weil sie in den Tunneln und Bunkern unter der Erde der Stadt versteckt sind.

1. 10. PÁ | 20.00 | Bunkr
Současný německý otrlec 2
Otto aneb mrtvoly, ožijte / Otto; or Up with Dead People 
(91 min.)
film
Gay Otto se musí vyrovnat s těžkostmi svého nového údělu - právě totiž vstal z hrobu. Aby skryl svou identitu, rozhodne se stát součástí natáčení zombie filmu.
Otto ist gay und muss sich darüber hinaus noch einer weiteren Herausforderung stellen: Er ist gerade eben von den Toten auferstanden. Um seine Identität zu vertuschen, entscheidet er sich, in einem Zombie-Film mitzuwirken.

2. 10. SO | 14.00
Solid Core: Světlo plach
workshop výroby hudebních nástrojů pro všechny / Workshop zur Herstellung von Musikinstrumenten für alle
Vyrobíme digitální syntezátor produkující klasické hororové zvuky! Ovládat ho budeme bezdotykově: s pomocí optických čidel a nízkofrekvenčně pulzujících světelných zdrojů. S sebou si vezměte vlastní sluchátka, můžete si přinést také čelovku, blikačku na kolo nebo něco podobného. Veškeré další náčiní a materiál budou na místě k dispozici.Budeme pájet, takže předchozí zkušenost je výhodou, ale není podmínkou.
Wir basteln einen digitalen Synthesathor, der Horrorgeräusche produzieren kann. Bedient wird er kontaktlos: mit Hilfe optischer Sensoren und pulsierenden Lichtquellen mit einer niedrigen Frequenz. Nehmen Sie, bitte, eigene Kopfhörer mit. Sie können auch eine Stirnlampe, Fahrradlampe oder sowas ähnliches mitnehmen. Alle anderen Werkzeuge und Materialien werden zur Verfügung gestellt. Es wird gelötet, vorherige Erfahrung ist vom Vorteil aber nicht notwendig.

2. 10. SO | 14.00 | Bunkr
Německý expresionizmus 3
Upír Nosferatu / Nosferatu, eine Symphonie des Grauens
 (94 min.)
film
Mladý zaměstnanec realitní kanceláře přijíždí do Karpat za tajemným hrabětem, aby společně vyřešili detaily koupě nemovitosti. Následuje strašlivé odhalení. F. W. Murnau, přední režisér německého expresionismu, dal vzniknout dílu, které publikum úspěšně děsí již sto let.
Ein junger Mitarbeiter eines Maklerbüros reist in die Karpaten, um den geheimnisvollen Grafen Orlok aufzusuchen und den Verkauf eines Hauses zu vereinbaren. Dabei macht er eine grauenvolle Entdeckung. F. W. Murnau, einer der bedeutendsten Vertreter des deutschen expressionistischen Films, kreierte mit seinem Nosferatu einen Klassiker, der das Publikum auch nach hundert Jahren noch in Angst und Schrecken versetzt.

3. 10. SO | 12.00 | Bunkr
Současný německý otrlec 3
Noční můra
 / Der Nachtmahr (90 min.)
film
Hlasité techno, drogy a hnus. Znepokojivý výjev, jemuž je šestnáctiletá Tina přítomná na divokém večírku, odjistí v její hlavě nálož. Zhmotněná noční můra převrací její zdánlivě pohodový život naruby.
Laute Techno-Musik, Drogen, ekelerregende Bilder. Dieses verschreckende Szenario, deren Protagonistin die sechzehnjährige Tina im Rahmen einer wilden Party wird, lässt in ihrem Kopf eine Sicherung durchbrennen. Ein wahr gewordener Albtraum stellt ihr scheinbar sorgloses Leben komplett auf den Kopf.

16. 10. SO | 13.00
Pěšky Ústím #7 | Soudným vrchem, nestoudnou řekou / Judgement Hill, ein schamloser Fluss
Jeden z nejkrásnějších výhledů na město byl před stovkami let pro řadu lidí také tím posledním. To se tak kocháš, až se ti z toho hlava na zem skutálí. Nová doba si však žádá pokračování, což nám přinese nějaké ty válečné výhledy, krátkou návštěvu českých Benátek (ne těch nad Jizerou) a procházku podél řeky, která se místy nehorázně prohání nadzemními rourami.
Einer der schönsten Ausblicke auf die Stadt war für viele Menschen vor Hunderten von Jahren der letzte. Du liebst es so sehr, dass dein Kopf zu Boden rollt. Die neue Ära erfordert jedoch eine Fortsetzung, die uns einige der Kriegsaussichten bringt, einen kurzen Besuch im tschechischen Venedig (nicht oberhalb der Iser) und einen Spaziergang entlang des Flusses, der an einigen Stellen durch die obenliegenden Rohre fließt.

6. 11. SO | 13.00
Pěšky Ústím #8 | Pod Ústím, nad Ústím, kolem něj i v něm / Unten Ústí, oben Ústí, drumherum und darin
Ústí je známé svými chemičkami v centru města, přitom se ho skoro polovina nachází v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Je tak na čase zjistit, co všechno tu poletuje vzduchem, teče pod povrchem a jak si tu krajinu uvnitř města hýčkáme.
Ústí ist bekannt für seine Chemiewerke im Stadtzentrum, während fast die Hälfte davon im Landschaftsschutzgebiet České středohoří liegt. Es ist also an der Zeit, herauszufinden, was in der Luft vor sich geht, unter der Oberfläche strömt und wie wir die Landschaft in der Stadt verwöhnen.

Projekt EEL-0834-CZ-31.05.2021 byl podpořen z prostředků Evropské unie.
Das Projekt EEL-0834-CZ-31.05.2021 wurde aus Mitteln der Europäischen Union gefördert.

Dokumentace

Solid Core: Světlo plach / Lichtscheu

Jiří Hölzel: Ústecké podzemí / Unterirdisches Ústí nad Labem

Kateřina Dytrtová: Přes vulkanické horniny do Řehlovic / Durch vulkanische Felsen nach Řehlovice

Stefan Messner: Příběhy od hranice – hledání ztraceného času / Geschichten von der Grenze – Suche nach verlorener Zeit

Loading...