News to your email

18. 05. 2022   St   17:00

Krátké filmy nominované na Cenu ELBE DOCK – blok 1.

Krátké filmy nominované na Cenu ELBE DOCK – blok I.
(ELBE DOCK Award Films – Programme 1)

celková stopáž: 93 min
jazyk: původní znění + s anglickými titulky

 

Noc (2021, r. Ahmad Saleh) – 16 min
Přes válečný prach nenacházejí unavené oči klid. Žádný konflikt světa však nezabrání příchodu noci. Ta připomíná dívku, jejíž tváří je Měsíc a jejíž šaty jsou ušité z temnoty. Je mírumilovná a konejšivá, přináší pokoj a spánek lidem ve válkou zasaženém městě. Všechna víčka se pod jejím vlivem zavírají, až na bdící oči matky, jež zoufale hledá své ztracené dítě. Noci nezbývá nic jiného než ženu obelstít, aby i její duši zachvátil klid.

EN/
Night (2021, dir. Ahmad Saleh)
Tired eyes find no rest in the dust of war. But no conflict in the world can prevent the night from coming. The night is like a girl whose face is the moon and whose dress is made of darkness. The night is peaceful and soothing, brings calm and sleep to the city ravaged by the war. All eyelids close under her influence, except the watchful eyes of a mother desperately searching for her lost child. The night has no choice but to trick the woman into letting peace take over her soul as well.


 

V mělké vodě (2021, r. Marek Moučka) – 11 min
Pro chov štědrovečerních kaprů existují specializované rybníky. Tomu v Períně na Slovensku se věnují odsouzení vězni. Přestože je osud ryb dopředu zpečetěn dodržováním vánočních tradic, dbají trestanci na to, aby zde panovaly vyhovující podmínky. Starají se o vodu a dávají pozor, aby rybám neublížili hladoví kormoráni. Při bližším pohledu na proces chovu pak vychází najevo, že život kaprů se může v lecčems podobat právě realitě lidí ve výkonu trestu.

EN/
In Shallow Water (2021, dir. Marek Moučka)
There are specialised ponds for breeding Christmas carp. In Perín, Slovakia, this is done by convicted prisoners. Even though the fate of the fish is sealed in advance by the observance of Christmas traditions, the convicts make sure that the conditions here are suitable. They take good care of the water and protect the carp from harm caused by hungry cormorants. A closer look at the breeding process reveals that the life of the carp can be in many ways similar to what people experience whilst serving their sentence.


 

Příběh hrůzostrašné Eliz (2021, r. Eliška Kováříková, Adam Struhala) – 28 min
Třem jedenáctiletým klukům neunikne během oběda ve školní jídelně přítomnost tajemné Eliz. Ukazuje se, že každý z nich o dívce již slyšel. Jde o hrůzostrašné příběhy, v nichž je vždy hlavní antagonistkou. Jednotlivá vyprávění se sice liší žánrovým zařazením, jedno je ale jisté – Eliz nakládá s city ostatních velice osobitým způsobem. Do jaké míry se tyto historky zakládají na realitě? A co je ovlivněno bezbřehou fantazií vypravěčů?

EN/
The Glory of Terrible Eliz (2021, dir. Eliška Kováříková, Adam Struhala)
During lunch at the school cafeteria, three 11-year-old boys did not fail to notice the mysterious Eliz. It turns out each of them has heard of the girl before. She seems to be the main antagonist of various horror stories. The stories differ in genre but one thing is certain – Eliz treats the feelings of others in a rather peculiar manner. Are these stories based on facts? Or are they embellished by the boundless imagination of the storytellers?


 

Den matek (2021, r. Patryk Kaflowski) – 11 min
Příběh dvou matek, jež se ocitnou ve vypjatých životních situacích. Na opuštěném místě poblíž lesa stojí skromné stavení, v němž mladá žena očekává příchod svého prvního potomka. Zatímco pečuje o domácnost, lesem putuje liška, jež shání potravu pro svá mláďata. Vlivem nečekaného vývoje událostí se nesourodé dvojici náhle změní život. Nezlomná síla mateřství se v tento den bude muset popasovat s nepřízní osudu.

EN/
Mother’s Day (2021, dir. Patryk Kaflowski)
The story of two mothers who find themselves in tense life situations. In a deserted place near the forest, a young woman awaits in her humble house the arrival of her first child. While she tends to the household, a fox wanders through the forest in search of food for her cubs. An unexpected turn of events changes the lives of the disparate couple. On this day, the unshakable strength of motherhood will have to face the adversity of fate.


 

Příručka (2021, r. Pavel Mozhar) – 26 min
V srpnu 2020 proběhly po prezidentských volbách v Bělorusku rozsáhlé protesty. OMON, zvláštní policejní útvar, tehdy zakročil nejen proti demonstrantům, ale i proti obyčejným kolemjdoucím. Dokument Handbook je rekonstrukcí toho, čím vším si musely oběti jejich brutality projít. Zneklidňující výpovědi jsou podtržené ilustrativními záběry, jež svou formou připomínají manuál. Na povrch tak vyplouvá, že represivní složky pracují na všech úrovních chladnokrevně a systematicky, podle jednotného klíče.

EN/
Handbook (2021, dir. Pavel Mozhar)
In August 2020, widespread protests broke out in Belarus in the aftermath of the presidential elections. At that time, a special police unit, OMON, cracked down not only on protesters but also on ordinary passers-by. Handbook is a reconstruction of what the victims of their brutality had to go through. The disturbing testimonies are underlined by illustrative footage that resembles a handbook. What comes to the surface is that the repressive forces work at all levels in a coldblooded and systematic manner, according to a uniform key.

 

vstupné:

Pokladna je otevřena vždy 1 hodinu před akcí.

Veřejný sál Hraničář, spolek
Prokopa Diviše 1812/7, Ústí nad Labem
.