Úno 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Pořady

Pozdravy z Ústí

Naše město na pohlednicích reprezentuje hrad Střekov nebo Větruše. Všichni však víme, že pohlednicové záběry jsou odosobněné, nezobrazují město ve všech jeho skutečných podobách a zejména detailech, které dávají městu jeho specifický charakter. Zašlete nám fotografii z Ústí nad Labem a pomozte nám ukázat i jinou, různorodější, a barvitější tvář města, ale především tvář města viděnou Vaším osobitým pohledem.

Vyfoťte místo, kam chodíte na nedělní procházky, kde trávíte letní večery, kam chodíte rádi nakupovat, kde venčíte psa, krmíte labutě, kde se koupete v řece, odkud je nejkrásnější výhled z posledního patra paneláku...

→ Více o projektu

Re-vize Ústí

Jaké je Ústí a jaké by mohlo být? Jak se dají pozitivně využít problémy města?

Nový cyklus přednášek a diskuzí o městě hledá plán pro rozvoj Ústí nad Labem spolu s občany i odborníky. Cílem Re-vize Ústí je vytvořit takovou vizi, díky které by se z Ústí stalo atraktivní a prosperující město, ve kterém budeme chtít žít. Každý díl cyklu otevře jedno z důležitých ústeckých témat – plánované nové nádraží vysokorychlostní trati, brownfieldy a ekonomie města, sociální problematika a budování komunity, image města, spojení města s krajinou a další. Přijďte se ptát odborníků a diskutovat o budoucnosti našeho města.

→ Více o projektu

Galerie Hraničář

Výstavní projekty v Galerii Hraničář staví na programové spolupráci s renomovaným německým partnerem Deutsches Hygiene-Museum Dresden a dále kooperaci s Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jeho cílem je v horizontu tří let prostřednictvím komplexní tematicky profilované a společensky angažované výstavní činnosti a s ní úzce spjatých dalších doprovodných kulturních aktivit přispět k zvýšení atraktivity výtvarného (nejen) umění pro širší veřejnost, posílení i iniciace občanské angažovanosti a zájmu o společenské dění i tradici i historii regionu. Přirozeným cílem je nastartovat hlubší spolupráci v kulturní oblasti mezi českým a německým prostředím, Ústím nad Labem a Drážďany a potažmo přispět k jejich větší propagaci a iniciaci další spolupráce.

Školní kinoakademie

Nabídka pedagogům škol a dalším vzdělávacím a výchovným zařízením využít film jako prostředek, či doplněk, výuky, a tím zvýšit zájem studentů o probírané učivo, rozšířit znalosti z probírané látky a zároveň zvýšit zájem o film jako umělecký žánr.

Více info →

Klubové kino

Veřejný sál Hraničář poskytuje prakticky jedinou programovou alternativu vůči čistě komerčně zaměřené filmové produkci ústeckého multikina. Ve svých programových sekcích se snažíme přinášet kvalitní kánon zlatého fondu české a světové kinematografie stejně tak současné snímky vyznačující se vysokou filmovou kvalitou. Nechceme být však pouze kinem klubovým a výlučným oslovujícím zejména mladého diváka a studenty ústecké univerzity. Zaměřujeme se i na dětského diváka (viz. Nedělní filmová odpoledne), seniory, či mezioborové vzdělávání prostřednictvím filmu (viz. Kinoakademie nebo Film a společnost). V

Kinoakademie

Cílem pořadu Kinoakademie je seznámit diváka jak s filmovým jazykem, tak s dějinami filmového média. K vybraným snímkům promítaným ve Veřejném sále Hraničář je k tomuto účelu přidružena zhruba patnáctiminutová přednáška, tématicky zacílená na promítaný titul. Chcete-li se dozvědět více o filmovém žánru, stylu, technice či osobnostech, pak je formát Kinoakademie určen právě Vám.

Veřejné diskuze

Veřejné diskuze nad celospolečenskými otázkami jsou jedním z hlavních pilířů kulturních aktivit Hraničáře. Tyto diskuze mají různou formu – od velkých veřejných debat určených pro co nejširší publikum až po komorní komunitní setkávání. Bez ohledu na mediálnost daného tématu tato setkání považujeme za původce změn, hybatele událostí, které bezesporu vedou k vývoji – osobnostního i celospolečenského. Mezi pravidelné pořady tohoto typu paří Česko-německé debaty, Živá zeleň či Nedělní piknik myšlenek.

Cestovatelské přednášky

V současné době velmi populární forma prezentace dobrodruhů cestující po celém světě, kteří vám přináší jedinečné fotografie či video snímky a zkušenosti ze svých cest.

PechaKucha Night

Projekt PechaKucha Night [pečakuča:] vymysleli a uvedli v život v roce 2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark Dytham, zakladatelé architektonického studia Klein Dytham Architecture. Jejich záměrem bylo vytvořit prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarných umělců, teoretiků, divadelníků, filmařů a muzikantů na jednom místě v jednom čase v tomto oborovém mixu. Prostor pro mluvení o tom, co je nového, co kdo chystá či již realizoval, o čem přemýšlí, o čem sní... Protože měli zkušenost jen s architektonickými přednáškami, které velmi často trvají hodiny, hledali, jak zbytečné rozvleklosti zabránit. A řešení dostalo jméno PechaKucha – japonský výraz pro zvuk konverzace: každý mluvčí si připraví pro svůj výstup 20 obrázků a každý z nich může komentovat na ploše 20 vteřin; 6 minut a 40 vteřin ho tak dělí od nástupu jeho následovníka.

Galerijní animace

Animační programy k výstavě jsou určeny zejména vzdělávacím institucím jako jsou ZŠ, SŠ nebo ZUŠ, ale objednat se mohou též další zájmové skupiny (děti a mládež, dospělí, senioři). Obsah galerijních animací je naplňován s ohledem na půlroční tématický program Veřejného sálu Hraničář. Formou teoretických informací i tvůrčích aktivit se účastníci zblízka seznamují s vystavenými díly a lépe pronikají do problematiky aktuálního tématu výstavy současného výtvarného umění. Animační program je vždy připravován s ohledem na konkrétní skupinu účastníků (věk a počet účastníků, časové možnosti skupiny). Animační program vede pedagog specialista ve spolupráci se studenty Katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty UJEP.

Re-vize Ústí

Jaké je Ústí a jaké by mohlo být? Jak se dají pozitivně využít problémy města? Nový cyklus přednášek a diskuzí o městě hledá plán pro rozvoj Ústí nad Labem spolu s občany i odborníky. Cílem Re-vize Ústí je vytvořit takovou vizi, díky které by se z Ústí stalo atraktivní a prosperující město, ve kterém budeme chtít žít. Každý díl cyklu otevře jedno z důležitých ústeckých témat – plánované nové nádraží vysokorychlostní trati, brownfieldy a ekonomie města, sociální problematika a budování komunity, image města, spojení města s krajinou a další. Přijďte se ptát odborníků a diskutovat o budoucnosti našeho města.

Více o projektu →

Nedělní filmová odpoledne s výtvarnou dílnou

Koncept programu je založen na filmové projekci s následnou výtvarnou dílnou. Výběr filmu se neorientuje na běžnou komerční projekci, naopak vyhledává kvalitní filmová díla (pohádky, animované filmy), která mohou pozitivně ovlivnit vývoj dětského diváka. Při výběru filmů je mj. zohledňováno půlroční téma Veřejného sálu Hraničář. Dílna tematicky navazuje na film, v dílně se s tématem pracuje, téma posouvá, dítě má možnost si téma prožít a zpracovat pomocí výtvarného vyjádření. Dílna předpokládá aktivní účast doprovodu dítěte (rodič, prarodič apod.). Její snahou je na jedné straně připravit prostor pro rozvoj kreativity, emocionálního a estetického vnímání, na straně druhé prohlubovat multigenerační vztahy – dítě–rodič, dítě-prarodič, a to pomocí vzájemné spolupráce dospělého a dítěte, jež zahrnuje kooperaci, společné řešení problémů během práce a následně společný výsledek. Program je veden zkušeným lektorem.

Film a společnost

Projekce přehlídky "Film a společnost" vycházejí z propojování filmů s dalšími společenskými okruhy – literatura, historie, politologie, hudba, výtvarné umění, mezinárodní vztahy a souvislosti, demokracie, lidská práva aj. Hosté jsou vybíráni z řad sociologů, filosofů, jazykovědců, kulturních antropologů, umělců, pedagogů a doktorandů UJEP a dalších. Komponované večery či odpoledne filmových projekcí jsou doplněny o krátké úvodní vstupní slovo/esej (souvztažnost titulu k tématu, dobový kontext, společenský aspekt...) a moderovanou diskusi vybraného hosta s filmovým publikem k dílčímu tématu vztaženému k půlročním tématům Veřejného sálu Hraničář.

Více info →

Koncerty

Mezi standardní kulturní nabídku Veřejného sálu Hraničář patří hudební produkce různorodého žánru. Snahou Hraničáře není přivádět jen osvědčená hudební uskupení patřící do celorepublikového main-streamu, ale naopak zvát stylově osobité hudební projekty z celého světa. V sezoně 2015/2016 tak do Ústí nad Labem zavítala např. Shilpa Ray, brooklynská zpěvačka s nezaměnitelným hlasem, či americký rapper a písničkář Ceschi, který u nás započal své evropské turné. Cílem nabídky hudebních produkcí jsou také pravidelná vystoupení regionálních hudebních těles. 

Workshopy pro veřejnost

Workshop – spojení teorie a praxe – je v současné době velmi oblíbenou formou, která vedle nabití nových teoretických poznatků nabízí především možnost vyzkoušet si daný obor i prakticky. Tato forma sice neumožňuje početnou účast během jednoho workshopu, zážítek z prožitého času je však o to intenzivnější. Spojení teorie a následné praxe zanechává v účastnících silnější dojem a nabité zkušenosti jsou snadněji zapamatovatelné. Jedinečnost workshopů spočívá také v aktivním navazování nových kontaktů právě prostřednictvím nezbytné vzájemné komunikace mezi účastníky. Mezi workshopy, které Hraničář v sezóně 2015/2016 nabídl patří např. “Zahrada ve městě” – alternativní městské zahradničení, taneční workshopy během festivalu Léto na ulici a Babí léto na ulici, sítotisková dílna, “Slam poetry” – poetická komunikace, workshop s neziskovou organizací Elpida “Elpida – pletení s babičkami” aj.